Website is under reconstruction. Lithuanian site is already updated (www.vivadens.eu), new English site is comming soon.
LietuviškaiLT   EnglishEN  
Pradžia Registracija Kainynas Apie VivaDens Atsiliepimai Gydytojai Kontaktai


Apsilankykite VivaDens FacebookeVivaDens Youtube


Lietuvos rytas / 2000 m. liepos 1 d. Nr. 154

Ge­ri sto­ma­to­lo­gai la­biau­siai sau­go pa­cien­tų dan­te­nas

Ingrida Ivanciūtė su prizais -
dantų violončelėmis

Run­gia­si dėl dan­tų grožio

Var­žy­tis dėl to, kas pa­sieks ge­res­nių re­zul­ta­tų, ga­li ne tik spor­ti­nin­kai. Dan­tų gy­dy­to­jai - es­te­ti­nio plom­ba­vi­mo spe­cia­lis­tai - kiek­vie­nais me­tais run­gia­si dėl to, kas gra­žiau užplom­buos su­ge­du­sius dan­tis. Tarp­tau­ti­nis sto­ma­to­lo­gų pro­fe­si­nio meist­riš­ku­mo kon­kur­sas “Pri­sma” čem­pio­na­tas kas­met vyks­ta Uk­rai­no­je. Šie­met sep­tin­ta­ja­me čem­pio­na­te pa­grin­di­nį pri­zą “Dan­tų vio­lon­če­lė” lai­mė­jo sto­ma­to­lo­gė iš Vil­niaus In­gri­da Ivan­ciū­tė. Į tarp­tau­ti­nį es­te­ti­nio plom­ba­vi­mo kon­kur­są I. Ivan­ciū­tė pa­te­ko lai­mė­ju­si Lie­tu­vos es­te­ti­nio plom­ba­vi­mo kon­kur­są. Pri­va­tų sto­ma­to­lo­gi­jos ka­bi­ne­tą tu­rin­ti sto­ma­to­lo­gė ir jos asis­ten­tė Ie­va Kaz­laus­kai­tė yra ta­pu­sios ir es­te­ti­nio plom­ba­vi­mo pri­zi­nin­kė­mis Bal­ti­jos šaly­se bei Lie­tu­vo­je.

Var­žy­bo­se nu­run­gė vy­rus

Sep­tin­tus me­tus vyks­tan­čio kon­kur­so “Pri­sma” čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jais kas­met tap­da­vo sto­ma­to­lo­gai vy­rai. I. Ivan­ciū­tė ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, ku­ri nu­run­gė sa­vo ko­le­gas vy­rus. “Žiū­rė­jau į pa­cien­tę ir pa­ti ste­bė­jau­si, kad ga­liu taip gra­žiai su­tai­sy­ti dan­tis”, - džiau­gė­si I. Ivan­ciū­tė. Mo­te­rų, dir­ban­čių dan­tų gy­dy­to­jo­mis, yra dau­giau ne­gu vy­rų. Kon­kur­suo­se, pa­sak I. Ivan­ciū­tės, da­ly­vau­ja be­veik po ly­giai ir vy­rų ir mo­te­rų. “Ne­aiš­ku, ko­dėl daž­niau lai­mi vy­rai, o ne mo­te­rys. Jie, ma­tyt, gra­žiau plom­buo­ja dan­tis”, - sam­pro­ta­vo I. Ivan­ciū­tė.

Kon­kur­se dan­tys - už dy­ką

Pa­gal kon­kur­so są­ly­gas sto­ma­to­lo­gai tu­ri su­tvar­ky­ti ke­tu­ris prie­ki­nius dan­tis. Dan­tys ga­li bū­ti la­bai pa­žeis­ti ėduo­nies, net vi­siš­kai iš­tru­pė­ję. Kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riai pa­ren­ka net to­kius pa­cien­tus, ku­rių dan­tų ei­lė nė­ra vi­siš­kai ly­gi. Bur­tai lė­mė, ko­kį pa­cien­tą gaus be­si­var­žan­tys sto­ma­to­lo­gai, ko­kiuo­se dirbs ka­bi­ne­tuo­se ir su ko­kia asis­tuo­jan­čia bri­ga­da. Dir­ban­čius kon­kur­san­tus nuo­lat ste­bė­jo ki­ti spe­cia­lis­tai. “Dar­bas bet ka­da ga­lė­jo bū­ti nu­trauk­tas, jei bū­tu­me pra­dė­ję ža­lo­ti pa­cien­tus” - tvir­ti­no I. Ivan­ciū­tė. Pa­sak es­te­ti­nio plom­ba­vi­mo spe­cia­lis­tės, net to­kiuo­se kon­kur­suo­se, kur sto­ma­to­lo­gai run­gia­si dėl per­ga­lės, pir­miau­sia dė­me­sys krei­pia­mas į tai, kaip jau­čia­si pa­cien­tas. I. Ivan­ciū­tei te­ko tvar­ky­ti prie­ki­nius dan­tis mo­te­riai. “Tai ne­bu­vo ypač sun­kus at­ve­jis. Rei­kė­jo tik šiek tiek pa­suk­ti dan­tis, kad su­tvar­kius dan­tų ei­lė tap­tų ide­a­li”, - sa­kė kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja.

Prie kė­dės vi­są die­ną

Tvar­ky­ti dan­tis trys kon­kur­so da­ly­viai pra­dė­jo de­vin­tą va­lan­dą ry­to. Prie sto­ma­to­lo­go kė­džių jie pra­sto­vė­jo vi­są die­ną. “Aš dir­bau sep­ty­nias su pu­se va­lan­dos su vie­nos va­lan­dos per­trau­ka. Ma­no ko­le­gos, pra­dė­ję dirb­ti de­vin­tą ry­to, dar­bą bai­gė tik vie­nuo­lik­tą ir dvy­lik­tą va­ka­re”, - pa­sa­ko­jo I. Ivan­ciū­tė. Pa­cien­tams bu­vo pa­da­ry­ta vie­ti­nė ne­jaut­ra, to­dėl jie ne­ju­to, kas tiek va­lan­dų da­ro­ma jų bur­no­se. Už­si­dė­ję vaiz­do aki­nius, jie ga­lė­jo nors ir vi­są die­ną žiū­rė­ti fil­mus. Pa­cien­tai tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­val­gy­ti, kar­tu pa­val­gy­da­vo ir sto­ma­to­lo­gai. Pa­sak I. Ivan­ciū­tės, tai kad pa­cien­tai val­gė, ne­pa­ken­kė dan­tų res­tau­ra­vi­mui - jei lai­ko­ma­si vi­sų tai­syk­lių, val­gy­mas ne­pa­ken­kia dar­bo ko­ky­bei. “Jiems, aiš­ku, bu­vo sun­ku taip il­gai iš­sė­dė­ti, o vi­są die­ną žiū­rė­ti fil­mus - ne­įma­no­ma. Ta­čiau pa­si­bai­gus kon­kur­sui pa­cien­tai jau­tė­si pa­ten­kin­ti”, - tei­gė I. Ivan­ciū­tė. Tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se sto­ma­to­lo­gų pa­cien­tais ta­po jų ko­le­gos - vie­nas stu­den­tas ir du gy­dy­to­jai. Jie, pa­sak I. Ivan­ciū­tės, su­ti­ko, kad dan­tys jiems bū­tų tvar­ko­mi kon­kur­so me­tu, nes sto­ma­to­lo­gų pa­slau­gos Uk­rai­no­je - dar bran­ges­nės ne­gu Lie­tu­vo­je.

Re­zul­ta­tų lau­kė tris die­nas

Kon­kur­so re­zul­ta­tų sto­ma­to­lo­gai Uk­rai­no­je lau­kė tris die­nas. Per tą lai­ką tu­rė­jo pa­aiš­kė­ti, ar tai­sant dan­tis ne­bu­vo smar­kiai pa­žeis­ta pa­cien­tų dan­te­nų glei­vi­nė. “Bu­vo tik­ra kan­čia lauk­ti, kol pra­eis tos trys die­nos”, - įspū­džiais da­li­jo­si es­te­ti­nio plom­ba­vi­mo čem­pio­ne ta­pu­si sto­ma­to­lo­gė. Dan­te­nų pa­žei­di­mai yra la­bai svar­bus sto­ma­to­lo­go dar­bo ro­dik­lis. Per­nai kon­kur­se ne­bu­vo pa­skelb­tas čem­pio­nas, nes vi­si sto­ma­to­lo­gai stip­riai pa­žei­dė pa­cien­tų dan­te­nas. I.Ivan­ciū­tė tvir­ti­no, kad ypač sau­go­jo pa­cien­tės dan­te­nų glei­vi­nę. “Glei­vi­nė grei­tai su­gy­ja, bet sto­ma­to­lo­gas tu­ri steng­tis kuo ma­žiau ją pa­žeis­ti. Jei no­ri tap­ti čem­pio­nu, dar ne­reiš­kia, kad ga­li kan­kin­ti žmo­gų. Tiks­las yra ne dak­ta­ro lai­mė­ji­mai ar šou, o pa­cien­to sa­vi­jau­ta. Žiu­ri fik­suo­ja vis­ką nuo to mo­men­to, kai pir­mą kar­tą su pa­cien­tu su­si­tin­ki, kaip su juo ben­drau­ji ir el­gie­si”, - tvir­ti­no I. Ivan­ciū­tė.

La­bai sau­go nau­jus dan­tis

Tris­de­šimt­me­tė vil­nie­tė Eg­lė ne­si­gai­li, kad sto­ma­to­lo­gų kon­kur­se jai te­ko pa­bū­ti ob­jek­tu, su ku­rio pa­gal­ba gy­dy­to­jai de­monst­ra­vo sa­vo meist­riš­ku­mą. Dan­tys mo­te­riai bu­vo res­tau­ruo­ti Vil­niu­je, kur ba­lan­džio mė­ne­sį vy­ko ša­lies čem­pio­na­to tu­ras. Eg­lė tvir­ti­na tre­jus me­tus ieš­ko­ju­si sto­ma­to­lo­go, ga­lin­čio gra­žiai res­tau­ruo­ti jos prie­ki­nį dan­tį, ku­ris bu­vo gy­dy­tas prieš 15 me­tų, at­ro­dan­tis pa­tva­rus, bet bu­vo ne­be­gra­žus. Tin­ka­mo spe­cia­lis­to ne­su­ra­du­si Eg­lė ap­si­džiau­gė, kai ga­vo pa­siū­ly­mą pa­bū­ti kon­kur­se da­ly­vau­jan­čių sto­ma­to­lo­gų pa­cien­te. “Iš pra­džių dve­jo­jau. La­biau­siai ne­ri­ma­vau dėl to, kad ma­ne vi­są lai­ką fil­muos ir fo­to­gra­fuos. Ma­ne nuo­lat ste­bė­jo trys ar ke­tu­ri žmo­nės, ta­čiau ne­ju­tau dis­kom­for­to ir ne­pa­var­gau”, - pa­sa­ko­jo mo­te­ris. Kai bu­vo pa­skelb­ta va­lan­dos per­trau­ka, Eg­lė tik tru­pu­tį at­si­gė­rė, bet vi­siš­kai ne­no­rė­jo val­gy­ti. “Pa­val­giau tik ki­tą die­ną po kon­kur­so. Dar po­rą die­nų ei­da­ma dai­ry­da­vau­si, kad ne­už­kliū­čiau už ko­kios kliū­ties, nes bi­jo­jau iš­si­muš­ti nau­jai res­tau­ruo­tus dan­tis”, - sa­kė Eg­lė.

Plom­bos - vi­sai ne­pa­ste­bi­mos

Es­te­ti­nis dan­tų plom­ba­vi­mas ir res­tau­ra­vi­mas - sri­tis, ku­rią ge­rai iš­ma­no ma­žai Lie­tu­vos sto­ma­to­lo­gų. Ne­daug apie es­te­ti­nio plom­ba­vi­mo ga­li­my­bes ži­no ir pa­cien­tai. “Daž­nai ma­no ko­le­gos sto­ma­to­lo­gai skep­tiš­kai ver­ti­na es­te­ti­nį dan­tų plom­ba­vi­mą ir res­tau­ra­vi­mą. Gal­būt to­dėl, kad nė­ra stu­di­ja­vę šios sri­ties”, - tvir­ti­no I. Ivan­ciū­tė. Jei­gu pa­cien­tams iš­ky­la ko­kių nors abe­jo­nių, I. Ivan­ciū­tė pa­pra­šo pa­žiū­rė­ti, kaip at­ro­do jos pa­čios dan­tys. Es­te­ti­nio plom­ba­vi­mo bū­du sto­ma­to­lo­gei jos mo­ky­to­jas yra pa­to­bu­li­nęs net dan­tų for­mą. Es­te­ti­nis dan­tų plom­ba­vi­mas res­tau­ra­ci­nė­mis me­džia­go­mis nuo pa­pras­to dan­tų gy­dy­mo ski­ria­si tuo, kad plom­bos yra vi­siš­kai ne­pa­ste­bi­mos. Es­te­ti­nio plom­ba­vi­mo spe­cia­lis­tai šiuo­lai­kiško­mis medžia­go­mis at­ku­ria su­iru­sius dan­tis, ga­li pa­to­bu­lin­ti jų for­mą, pa­nai­kin­ti tar­pus tarp dan­tų, kai ku­riais at­ve­jais - net iš­ly­gin­ti dan­tų lan­kus.

Pro­te­zai at­ro­do pras­čiau

Es­te­ti­nis plom­ba­vi­mas kai­nuo­ja pi­giau nei dan­tų pro­te­za­vi­mas. Plom­buo­ti dan­tys at­ro­do gra­žiau nei pro­te­zuo­ti, nes jie lie­ka skaid­rūs. Pro­te­zuo­ti dan­tys at­ro­do ne­gy­vi, nuo dan­tų ka­rū­nė­lių spau­di­mo dan­te­nų glei­vi­nės pa­kraš­tė­liai tam­pa mė­ly­no at­spal­vio. Res­tau­ruo­ti ga­li­ma ir prie­ki­nius, ir krū­mi­nius dan­tis, at­ku­riant kram­ty­mui bū­ti­nus na­tū­ra­lios for­mos gau­bu­rus. Ar­gu­men­tas, kad plom­bo­mis at­kur­tas dan­tis bus ne­pa­tva­rus, pa­sak I. Ivan­ciū­tės, yra ne­pa­grįs­tas. Re­konst­ruo­tiems dan­tims su­tei­kia­ma 3 me­tų ga­ran­ti­ja, bet daž­niau­siai jie bū­na pa­tva­rūs daug il­giau.


Estetinės odontologijos centras VivaDens

Didlaukio g. 51-70   |   LT-08303 Vilnius   |   registracija tel. 8-5-2627990, 8-5-2675404   |   el. p.: info@vivadens.eu   |   vadyba tel. 8-5-2328004

© IĮ Estetinės odontologijos centras "VivaDens", 2000-2016

Naujienos


Dėkojame visiems VivaDens klientams, maloniai leidusiems įdėti savo veido, dantų ir šypsenos nuotraukas į mūsų internetinį puslapį. Tai labai palengvina ir pagreitina klientų matymą ir apsisprendimą. Kurkime ir dalinkimės kartu. Nuoširdžiai ačiū.